ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

 

κεπεκεα

εικαστικά

αντιποιήματα

εργοβιογραφικά

βιβλιοπαραγωγή

συνεντευξοδρόμιο

σχιζοφωνητικά

εικονομαχικά

σχεδιογραφήματα

αλληλοπληροφόρηση

επικοινωνία

εργοβιογραφικά

 

 

 

Από πατέρα Κωνσταντινουπολίτη καί μητέρα Πόντια, ό Λεωνίδας Χρηστάκης είναι ό πρώτος πού κυκλοφόρησε μέ μούσι στήν Αθήνα, πριν άκόμη καί άπό τόν ύπαρξιστή Σίμο, στά τέλη του 1951. Ό πρώτος πού μήνυσε γιά "διατάραξη οικιακής γαλήνης", τήν Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών, επειδή του έστελνε τά διάφορα προπαγανδιστικά έντυπά της, παρά τίς επανειλημμένες τηλεφωνικές του διαμαρτυρίες. Ό πρώτος πού δικάστηκε 26 φορές γιά ποινικά καί άστικά άδικήματα καί πού άθωώθηκε τίς 25.(μερικές άπό τίς κατηγορίες: Δυσφήμιση, αυτοδικία, ύπεξαίρεση εύτελούς άξίας, καταδολίυεση, άδικήματα διά του τύπου, εγκωμίαση εγκλημάτων, άσεμνα δημοσιεύματα, Σύσταση καί συμμετοχή σέ τρομοκρατική όμάδα κ.ά.) Απ'τούς πρώτους πού άλλαξε μέσα σέ 30 χρόνια γιά λόγους οικονομικούς 26 σπίτια. Αλλά δέν είναι ό πρώτος πού μπήκε μιά φορά στή φυλακή γιά χρέη(1970)καί μιά φορά στή φυλακή για τρομοκρατία...(1980).Δέν πέτυχε τό 1946, στήν Πάντειο δέν πέτυχε στή Νομική καί τό 1949 τέλειωσε τήν Παιδαγωγική Ακαδημία. Τό 1942 φοίτησε γιά μερικά χρόνια στή Σχολή Κάλων Τεχνών,πήρε ύποτροφία στήν Σουηδία ζωγραφικής γιά έφηρμοσμένες γραφικές τέχνες. Νέος ήταν μέλος της ΕΠΟΝ καί λίγο μεγαλύτερος έργάστηκε(1947-49}στό κλιμάκιο της πρώην βασίλισσας Φρειδερίκης πού συγκέντρωνε παιδιά γιά νά γλυτώσουν άπ τό παιδωμάζωμα. "Ιδρυσε κι έκλεισε τίς αίθουσες έκθέσεων, όπου συνέβαιναν κι άλλα γεγονότα δπως κινηματογραφικά καί μούσικοφιλολογικά βραδυνά καί χάπεννινκ, ΚΟΥΡΟΣ, ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΑΡΛΑ, 42, ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΑ, καί γιά μερικά χρόνια Ιδρυσε καί διέυθυνε τό Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών καί Μάρκετινγκ. Κυκλοφόρησε καί διεύθυνε τά περιοδικά "ΚΟΥΡΟΣ" "ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ" "ΚΟΛΩΝΑΚΙ", "ΚΟΥΡΟΣ",(Β'περίοδος), "ΡΑΝDΕRΜΑ" καί τώρα διευθύνει τό "ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ" καί τίς έκδόσεις της ΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,ένώ παλιότερα έξέδωσε τή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΠΕΛ καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΑΝDERΜΑ. Παίζει βιολί κλασσικό,"Εχει κυκλοφορήσει τρεις ποιητικές συλλογές(οί δυό δημοσιεύονται έδώ, ένώ ή τρίτη ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 1970, θά έκδοθεί άργότερα),έχει γράφει μερικά θεατρικά έργα καί δύο μικρά μιμοδράματα. Συνεργάστηκε μέ τίς έκδόσεις ΦΕΞΗ κι έφτιαξε τίς σειρές ΠΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ (νέα) ΚΙΝΑ καί τήν ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗ. "Εκανε έννέα άτομικές έκθέσεις ζωγραφικής, έδώ στον ΖΥΓΟ καί στό έξωτερικό(Λονίνο καί Στοκχόλμη).  Κατασκεύασε αύτοαισθητικά άντικείμενα καί τά παρουσίασε στήν αίθουσα τοϋ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. "Αλλαξε έντεκα έπαγγέλματα,έργαζόμενος άπ τά "τούμπα" της Ηλεκτρικής Εταιρίας στό Κερατσίνι μέχρι πουλώντας λεμόνια στό βαρδάρι θεσσαλονίκης. "Εγραψε κομμάτια σέ διάφορα περιοδικά όπως λ.χ» στις ΕΙΚΟΝΕΣ, καί δούλεψε σάν γραφίστας σέ διάφορα περιοδικά καί διαφημιστικά γρα­φεία. "Εβγαλε γιά πρώτη φορά ταυτότητα τό 1971 σέ ήλικία 43 έτών.

 

copyright: ideodromio.org 2011